За Нас

„Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ е дружество, регистрирано по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и получи лиценз от „Комисията за финансов надзор” за извършване на дейност през месец Декември2007 г. Предметът на дейност на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ съгласно неговия Устав е набиране на средства чрез емитиране на ценни книжа и инвестиране на набраните средства в недвижими имоти и права върху недвижими имоти; извършване на строежи, подобрения и обзавеждане в последните с цел предоставянето им за управление, отдаването им под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба. „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ не може да извършва други търговски сделки извън посочените по-горе и пряко свързаните с тяхното осъществяване търговски действия, освен ако са позволени от ЗДСИЦ.

Същността на организацията на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ е в структурирането и професионалното управление на набраните от множество индивидуални и портфейлни инвеститори средства – инвестиционен пул в балансиран и диверсифициран портфейл от недвижими имоти.

Инвестиционните цели на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ предвиждат:

– Да предостави възможност на акционерите си да инвестират в диверсифициран портфейл от недвижими имоти, като действа на принципа на разпределение на риска за акционерите си;

– Да осигури на своите акционери запазване и нарастване на стойността на инвестициите им чрез реализиране на стабилен доход при балансирано разпределение на риска.

– Регистриран капитал – „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ притежава внесен капитал от 616 250 лв.

– Брой акции към настоящия момент – 616 250 броя поименни, безналични, обикновени, свободно прехвърляеми акции. Всяка акция дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на един ликвидационен дял и правото на дивидент при разпределението на печалба.

–  Тип Дружество – Дружество със специална инвестиционна цел.

– Регистрационни данни – „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ е вписано в Търговския Регистър към Агенция по Вписванията, ЕИК 175234826, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село”, бул. „Христо Ботев” №17.

– Политика на разпределение на дивиденти – „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ разпределя минимум  90 % от годишната си печалба под формата на дивидент.

– Финансиране чрез дълг – „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ може да емитира дългови ценни книжа, регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и може да използва дългосрочни банкови кредити за придобиване и въвеждане в експлоатация на активите за секюритизация (недвижими имоти).