Уведомление за увеличение на капитала с нови акции – начало на публичното предлагане

Във връзка с решение на Съвета на директорите от 20.06.2016г. и публикации в ТР от 20.09.2016г., в.Телеграф  от 19.09.2016г., в. Сега от 19.09.2016г., интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник Авал Ин АД  от 20.09.2016г. и интернет сайта на емитента „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ от 20.09.2016г. относно увеличение на капитала на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ от 616 250  броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от 1 лев на 6 162 500  лева, чрез издаване на нови 5 546 250  броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 3.00 (три) лева всяка, ви информираме, че 20.09.2016г. /вторник/ се счита за начало на публичното предлагане. Графикът за провеждане на процедурата ще бъде оповестен на сайта на БФБ-София АД, а одобрения проспект и съобщението по чл.92а  от ЗППЦК, можете да изтеглите от тук.

Моля, да изпращате подписаните заявки на файл на E-mail: aval.in@ibn.bg до края на всеки работен ден. Оригиналите на заявките следва да изпращате на адрес: Авал Ин АД – София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет.1