Уведомление за промяна в Устава

„Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ уведомява, че във връзка с промени в Устава си, Агенция по вписванията на 11.02.2020 г. публикува новия устав на дружеството.

Устав