Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

Уведомление

Read More

Уведомление за промяна в Устава

„Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ уведомява, че във връзка с промени в Устава си, Агенция по вписванията на 11.02.2020 г. публикува новия устав на дружеството.

Устав

Read More

Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Уведомление за разпределение на дивиденти

Уведомление

Read More

Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

Уведомление

Read More

Уведомления по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомления – 2 броя

Read More