Протокол от ОСА – 30.06.2014

Протокол от общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2014