Покана за свикване на ОСО – 05.05.2021 г.

Покана за Общо Събрание на Облигационерите