Уведомление

Уведомление относно публикуване на финансови отчети.

Read More

Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Уведомление

Уведомление

Read More

Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

Уведомление

Read More

Уведомление за промяна в Устава

„Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ уведомява, че във връзка с промени в Устава си, Агенция по вписванията на 11.02.2020 г. публикува новия устав на дружеството.

Устав

Read More

Отчет за четвърто тримесечие на 2019 година

Отчет

Read More

Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More