Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

Уведомление

Read More

Уведомление за промяна в Устава

„Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ уведомява, че във връзка с промени в Устава си, Агенция по вписванията на 11.02.2020 г. публикува новия устав на дружеството.

Устав

Read More

Отчет за четвърто тримесечие на 2019 година

Отчет

Read More

Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Уведомление по чл.19 от Регламент на ЕС No 596/2014г.

Уведомление

Read More

Отчет за трето тримесечие на 2019 година

Отчет

Read More

Уведомление за разпределение на дивиденти

Уведомление

Read More

Протокол ОСА – 15.10.2019 г.

Протокол

Read More

Протокол за отлагане на ОСА – 30.09.2019 г.

Протокол

Read More

Покана и материали за свикване на ОСА – 30.09.2019 г.

Покана и материали

Read More